مدرس : محمد مارانی

  • کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
  • نویسنده کتاب تبلیغات در داروخانه
  • در حال تالیف کتاب رفتار مصرف کننده
  • بیش از ده سال سابقه در مشاوره تبلیغات به شرکت ها
  • مدرس و مشاور مدیریت، بازاریابی و برندینگ
  • مدرس مدیریت مهارت های فردی