مدرس : مائده سادات رقیب

تحصيلات:

 • کارشناس ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان
 • عنوان پایان نامه: تحليل رابطه بين مولفه هاي هوش معنوي مديران گروه هاي آموزشي با سبک هاي رهبري چندگانه (تحولي، تبادلي و عدم مداخله گر) در دانشگاه اصفهان.
 • کارشناس علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی از دانشگاه اصفهان

انتشار مقاله های علمی و پژوهشی:

 • رقيب، مائده‌سادات. سيادت، سيدعلي. حكيمي‌نيا، بهزاد. احمدي، سيدجعفر.(1389). اعتباريابي مقياس هوش معنوي كينگ در دانشجويان دانشگاه اصفهان. دستاوردهاي روان‌شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز.دوره ی 4، سال 17-3.
 • رقیب، مائده سادات. احمدی، سید جعفر. سیادت، سیدعلی.(1388). تحليل ميزان هوش معنوي دانشجويان دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با ويژگي هاي جمعيت شناختي. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان. سال پنجم، شماره هشتم.
 • رقیب، مائده سادات. سیادت، سیدعلی.(1390). تحليل ميزان هوش معنوي مدیران گروه های آموزشی دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با ويژگي هاي جمعيت شناختي. مجله مطالعات اسلام و روان شناسی. سال پنجم، شماره نهم.
 • پورافکاری، نصراله. حکیمی نیا، بهزاد. رقیب، مائده سادات.(1390). تحليل ميزان هوش معنوي اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با ويژگي هاي جمعيت شناختي. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی. سال پنجم، شماره چهاردهم.
 • همچنین انتشار بیش از 40 مقاله در همایش های ملی و بین المللی.
 • انجام بیش از 20 پروژه آماری

تجارب شغلی:

 • تدریس آمار و روش تحقیق به صورت تدریس خصوصی و گروهی در دانشگاه اصفهان در چندین دوره از 1391 تا 1392.
 • تدریس دروس روانشناسی تربیتی و فنون تدریس در موسسه آموزش عالی قرآنی رضوان فنون زرین شهر به مدت چهار ترم تحصیلی در سال 1392.
 • تدریس در دانشگاه پیام نور زرین شهر در رشته های علوم تربیتی و روانشناسی.
 • تسلط کامل به نرم افزارهای آماری علوم اجتماعی مانند SPSS، AMOS، PLS و انجام بیش از 50 پروژه آماری زیر نظر اساتید دانشگاه اصفهان و آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
 • دارای کارت مربیگری فنی و حرفه ای در استاندارد های مدیریت آموزشگاه، پداگوژوی عمومی و تند خوانی از سال 1393.
 • تدریس دروه های مدیریت آموزشگاه، مربیگری، روشها و فنون تدریس(پداگوژوی عمومی) و تندخوانی در موسسات مختلف آزاد فنی و حرفه ای استان اصفهان بیش از 7 سال.
 • موسس و مربی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد هیوا نو در سال 1396.

انتشار مقاله هایISI:

 • Arbabisarjou, Azizollah,Raghib, MaedeSadat,Rezazade, Shekofe-al- Sadat,Siadat,Sayyed Ali,(2013),The Relationship between Emotional Intelligence, Spiritual Intelligence, and Students’ Academic Achievement ,World of Sciences Journal, ISSN: 2307-3071,Volume: 1 Issue: 8 Pages: 45-51.http://www.engineerspress.com

 • Arbabisarjou, Azizollah, Raghib, Maede-Sadat, Rezazadeh, Shekoofeh- Sadat, Bonakdarhashemi, Nazanin.Relationship between Different Types of Intelligence and Student Achievement. Life Sci J 2013;10(7s):128-133. (ISSN:1097-8135). http://www.lifesciencesite.com.