💥مدرس فنون ارتباطی ومهارت های کلامی
مدرس دوره فن بیان عمومی در کانون فرهنگی درچه
💥مربی ومدرس دوره وکارگاه فن بیان جهت مدرسین زبان اموزشگاه های اصفهان
💥مدرس کارگاه فن بیان در اموزشگاه ادیبان صبح قلم به مدت 3سال
💥مدرس دوره فن بیان وزبان بدن جهت بازاریابان شرکت بیز اصفهان
💥مدرس دوره فن بیان ورازهای موفقیت جهت شرکت بادران
💥مدرس دوره جهت شرکت پنبه ریز
💥مدرس کارگاه جهت بازاریابان تلفنی اصفهان
💥مدرس دوره فن بیان در اموزشگاه مشاهیر اصفهان به مدت 4سال
💥مدرس دوره فن بیان وگویندگی در اموزشگاه حکمت مبارکه به مدت 3سال
💥برگزاری کارگاه فن بیان در دانشگاه علمی کاربردی انتخاب اصفهان
💥برگزاری کارگاه فن بیان در دانشگاه علمی کاربردی زرین شهر
💥برگزاری دوره فن بیان پرسنل شرکت پلی اکریل
💥محقق وپزوهشگر موفقیت ومهارت های زندگی وفن بیان
💥مجری صدها برنامه مناسبتی ملی ومذهبی ،همایشها،سمینارهای علمی فرهنگی وتفریحی در کشور به مدت 20سال
💥افتخار شاگردی محضر اساتیدی همچون:مرحوم صدرالدین شجره،رضارشیدپور،فرزادجمشیدی،خانم بنفشه رافعی،خانم دکتر علومی یزدی
💥دارای مدرک کارشناسی مدیریت وگویندگی وپتاگوزی فنی وحرفه ای